גן לי כרמיאל | ציוד לגני ילדים | ריהוט לגני ילדים | ציוד ג'ימבורי | step 2 | סטפ 2 - תקנון החברה

הזמנות ושירות לקוחות 

052-4491492
cube4, cube4, 3d, box, dualtone
brush, brush, art, paint
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
movie3, movie, wheel, video, film
dice, dice, die, game, chance, luck, random, gample
gamepad, gamepad, video game, controller, joystick
home11, home, house, building
reading, reading, book, student, library
pawn, pawn, chess, game
office, office, home, house, work, building
תקנון ותנאי שימוש באתר
 
ברוכים הבאים לאתר www.bagan.co.il ("האתר"). האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי חברת טובול פרדי גן לי בע"מ ("החברה ו/או "גן לי כרמיאל").  
השימוש והרכישה באתר כפופה להוראות תקנון זה החלות על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ועל כן הינך מתבקש לקרוא אותו במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבלת הוראותיו והסכמתך לתחולתם על פעולת הרכישה.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מכוון לזכר ונקבה.
בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.
המוצרים באתר
 1. המוצרים המוצעים באתר הם חדשים ובאריזתם המקורית אלא אם צוין במפורש אחרת.
 2. התמונות והמפרטים הם בהתאם לנתוני היצרן ו/או היבואן. באתר לרוב יפורטו תמונות המוצרים, נתוניהם ותיאורם. מובהר, כי תמונות המוצרים ו/או סרטונים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר.
 3. אם בטעות, מסיבה כל שהיא, חלה טעות בתיאור או במחיר המוצר אנו נעדכן אותך בפרטים הנכונים ותוכל לבטל או לאשר את ההזמנה. אם ההזמנה כבר התקבלה, תוכל להחזיר את המוצר תוך 3 ימים מיום קבלתו ואנו נישא בעלות המשלוח.
 4. המחירים המופעים באתר נכונים לאתר בלבד ואינם מהווים מחיר מחירון. המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בסניפי החברה.
 5. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 6. באתר מפורסמים מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות, החברה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים ו/או להפסיקם.
הרכישה באתר
 1. לצורך ביצוע הזמנה הנכם נדרשים למסור פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי לחיוב. ניתן לבחור באחת משתי דרכים למסירת פרטי כרטיס האשראי: באמצעות הקלדת פרטי הכרטיס במקום המתאים לכך באתר, או בחירה באפשרות לפיה נציג החברה ייצור עימך קשר טלפוני לצורך השלמת ההזמנה.
 2. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים ועבור כל הזמנה תידרש למסור את הפרטים מחדש.
 3. מובהר, כי מסירת הפרטים מהווה אישור מצידך להיכלל ברשימת לקוחות החברה אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלה על מנת ליצור קשר עם משתמשי האתר ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. מעבר לשימוש זה החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 4. באם הינך מבקש שלא להיכלל על רשימת הדיוור של החברה, הינך רשאי להודיע על סירובך באמצעות פנייה בכתב לדואר אלקטרוני: ganlee@walla.com
 5. ביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תחשב כמאושרת עם מתן אישור על ידי החברה. בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקת זמינות של המוצר במלאי ויכולת האספקה שלו. השלמת העסקה מותנית בכך שהמוצר המוצע קיים במלאי.
 6. במידה וניתן לספק את המוצר, השלמת תהליך ההזמנה מותנית בקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי תשלח הודעה מתאימה למזמין. לצורך השלמת הרכישה תידרש ליצור קשר טלפוני עם נציג החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. באם לא יוסדר אישור חברת האשראי, רשאית החברה לבטל את העסקה בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על הסירוב למתן אישור לביצוע העסקה.
 8. במידה ובחרת באפשרות של מסירת פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון, נציג החברה יצור עימך קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. מועד מסירת פרטי האשראי ייחשב למועד ביצוע ההזמנה. במידה ולא נתקבלה תשובה לפנייה הטלפונית ו/או בדואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפנייה, רשאית החברה לבטל את ההזמנה.
 9. בכל מקרה, מועדי אספקת המוצר ימנו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
זמן אספקה ומשלוחים
 1. ניתן לקבל את המוצר שהוזמן באמצעות איסוף עצמי מהחנות, בדואר רשום או באמצעות משלוח עד הבית באמצעות בחירה באפשרות המתאימה באתר. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המוצר.
  1. איסוף עצמי מהחנות- ניתן לבצע איסוף עצמי ללא עלות משלוח מחנות החברה על ידי המזמין, בתוך 7 ימים מביצוע ההזמנה ואישורה (ובכפוף לתיאום טלפוני), בשעות הפעילות הרגילות של החנות. יש לבחור "איסוף עצמי" בעת ביצוע ההזמנה באתר. במועד האיסוף יידרש המזמין או מיופה כוחו, להציג ייפוי כוח חתום ותעודת זהות של המזמין לצורך קבלת המוצר.
  2. משלוח עד הבית- ניתן לקבל את המוצר באמצעות משלוח. משלוח המוצרים ייעשה באמצעות שירות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל, לפי שיקול דעת החברה. דמי המשלוח יפורטו בעמוד המוצר באתר ואינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
 2. זמן אספקת המוצר הינו 14 ימי עבודה (לא כולל ימי שישי, שבתות וחגים) במידה והמוצר קיים במלאי. מבלי לגרוע מהאמור, זמן אספקת מוצרי ריהוט או מתקני חצר הינו 30 ימי עבודה (לא כולל ימי שישי, שבתות וחגים).
 3. דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 4. החברה רשאית לבקש את נוכחות המזמין ו/או בעל כרטיס האשראי במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר. אישור קבלת המשלוח מהווה הודעה בדבר אישור תכולתו ותקינותו.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר ביעד מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה יהיה רשאי המזמין להודיע על ביטול העסקה, או לחילופין לאסוף את המוצר עצמאית מחנות החברה או ממקום שיוסכם.
 6. מובהר, כי התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו תתבצע ההובלה והאספקה של המוצר יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מזמין. חברת השליחויות תקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. החברה אינה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ו/או מכוח עליון לרבות שביתות, תקלות וכיו"ב. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שיגרם למזמין או לכל אדם אחר, עקב איחור או כשל באספקת מוצר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, אחריות החברה תוגבל למחיר המוצר שנרכש על ידי המזמין.
 8. במקרה ולא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לרבות במקרים כאמור בסעיף 3.7 לעיל, רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המזמין והמזמין מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
אחריות ושירות
 1. האתר הינו פלטפורמת מכירות מקוונת לרכישת המוצרים המוצעים באתר. תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היצרן ו/או היבואן בישראל.
 2. השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, חלה באופן בלעדי על היבואן ו/או היצרן ממנו נרכש המוצר והחברה אינה נושאת באחריות למוצרים אלה.
 3. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למזמין או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ו/או כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו באתר, לרבות כל נזק גופני ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, אחריותה של החברה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
 4. החברה אינה אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המזמין בלבד ועל חשבונו אלא אם מצוין במפורש אחרת. 
שירות לקוחות
 1. החברה שמה דגש רב על שירות לקוחות, אנו תמיד שמחים לשמוע ולשפר.
 2. ניתן לפנות לחברה בטלפון 04-9582592, בפקס 04-9588890 או באמצעות דואר אלקטרוני ganlee@walla.com בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצרים, מידע על תפעול המוצרים, או אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים.
 3. נציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותך בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
ביטול עסקה, החזרה והחלפה
 1. הינך רשאי לבטל את העסקה ויחולו על ביטול זה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. ביטול עסקה יעשה בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לחברה בלבד. על המזמין מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.
 3. ניתן להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר למענו, בהצגת חשבונית, לחנות החברה כאשר המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש, וכשהוא באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה.
 4. החזר כספי יינתן למוצרים בשווי של 50 ש"ח ומעלה ובתנאי שהמוצר באריזתו המקורית ושאינו נפתח, נפגם או נעשה בו שימוש. מוצרי חשמל/ אלקטרוניקה/ ריהוט וציוד לבית ולגן - ההחזר יינתן גם אם נפתחה האריזה ונשמרה תקינותה, אך לא נעשה שימוש במוצר.
 5. ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה באותו אופן בו בוצע התשלום. מובהר, כי החברה רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור 5% או 100 ש"ח ממחיר העסקה, לפי הנמוך מביניהם.
 6. לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים ו/או להשיבם לחברה: ריהוט או מתקני חצר שהורכבו, מוצר שיוצר במיוחד ובהתאם להזמנת המזמין או הורכב עבור המזמין, מוצרים הניתנים להקלטה/ שעתוק או שכפול שהמזמין פתח את אריזתם המקורית, מוצר שנעשה בו שימוש/ חובר לחשמל, מוצרי מזון, הלבשה תחתונה ובגדי ים, טובין שעל פי דין אין להחזירם.
 7. מובהר, כי מוצר שיצא מהחברה לשילוח לבית המזמין כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירב המזמין לקבל את המוצר, יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה במקום עסקיה, על חשבונו של המזמין ובעלות המשלוח.
 8. החברה עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. לפיכך לא ניתן להחזיר ו/או להחליף מוצר שנקנה אלא על פי קביעת חוק הגנת הצרכן המפורשת. לחברה הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה. במקרה כאמור, החלפת מוצר תעשה בסניף החברה בלבד תוך 30 ימים מיום רכישת המוצר.
 9. מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת זיכוי לקנייה. הזיכוי תקף לשישה חודשים מתאריך בו הופק כפי שמופיע עליו בלבד.
 10. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לבטל הזמנה ו/או עסקה, כולה או חלקה, במקרה של טעות קולמוס (לרבות במחיר המוצר ו/או בתיאורו), במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את השלמת העסקה באופן תקין, אם יתברר כי ההזמנה ו/או העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המזמין ו/או צד ג' כלשהו, אם יתברר כי המזמין עלול ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו. הודעה על ביטול ההזמנה ו/או העסקה תימסר למזמין בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
שונות
 1. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אין ביכולת החברה להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. כמו כן, החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל התכנים המופיעים באתר, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, מראש ובכתב.
 3. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד.
 5. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון וכללי השימוש באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע והמחייב בכל עת.